Uncategorized

Privacy Policy / Zásady ochrany osobních údajů

Česky níže


Last Updated On 15-Jul-2022
Effective Date 15-Jul-2022

This Privacy Policy describes the policies of Matej Samec, Krty-Hradec 20, 38601 38601, Czechia, email: matejsamec@seznam.cz, phone: 0420723 221 980 on the collection, use and disclosure of your information that we collect when you use our website ( aktualizovano.cz ). (the “Service”). By accessing or using the Service, you are consenting to the collection, use and disclosure of your information in accordance with this Privacy Policy. If you do not consent to the same, please do not access or use the Service.

We may modify this Privacy Policy at any time without any prior notice to you and will post the revised Privacy Policy on the Service. The revised Policy will be effective 180 days from when the revised Policy is posted in the Service and your continued access or use of the Service after such time will constitute your acceptance of the revised Privacy Policy. We therefore recommend that you periodically review this page.

 • HOW WE USE YOUR INFORMATION:We will use the information that we collect about you for the following purposes:
  1. Marketing/ Promotional
  2. Administration info
  3. Targeted advertisingIf we want to use your information for any other purpose, we will ask you for consent and will use your information only on receiving your consent and then, only for the purpose(s) for which grant consent unless we are required to do otherwise by law.
 • YOUR RIGHTS:Depending on the law that applies, you may have a right to access and rectify or erase your personal data or receive a copy of your personal data, restrict or object to the active processing of your data, ask us to share (port) your personal information to another entity, withdraw any consent you provided to us to process your data, a right to lodge a complaint with a statutory authority and such other rights as may be relevant under applicable laws. To exercise these rights, you can write to us at matejsamec@seznam.cz. We will respond to your request in accordance with applicable law.Do note that if you do not allow us to collect or process the required personal information or withdraw the consent to process the same for the required purposes, you may not be able to access or use the services for which your information was sought.
 • COOKIES ETC.To learn more about how we use these and your choices in relation to these tracking technologies, please refer to our Cookie Policy.
 • SECURITY:The security of your information is important to us and we will use reasonable security measures to prevent the loss, misuse or unauthorized alteration of your information under our control. However, given the inherent risks, we cannot guarantee absolute security and consequently, we cannot ensure or warrant the security of any information you transmit to us and you do so at your own risk.
 • THIRD PARTY LINKS & USE OF YOUR INFORMATION:Our Service may contain links to other websites that are not operated by us. This Privacy Policy does not address the privacy policy and other practices of any third parties, including any third party operating any website or service that may be accessible via a link on the Service. We strongly advise you to review the privacy policy of every site you visit. We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites or services.
 • GRIEVANCE / DATA PROTECTION OFFICER:If you have any queries or concerns about the processing of your information that is available with us, you may email our Grievance Officer at Matej Samec, Krty-Hradec 20, email: matejsamec@seznam.cz. We will address your concerns in accordance with applicable law.

Privacy Policy generated with CookieYes.

________________________________

Zásady ochrany osobních údajů

Naposledy aktualizováno 15-Jul-2022
Datum účinnosti 15. července 2022

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují zásady společnosti Matej Samec, Krty-Hradec 20, 38601 38601, Czechia, email: matejsamec@seznam.cz, tel: (dále jen „Služba“), týkající se shromažďování, používání a zveřejňování vašich informací, které shromažďujeme při používání našich webových stránek ( aktualizovano.cz ). Přístupem ke službě nebo jejím používáním souhlasíte se shromažďováním, používáním a zveřejňováním vašich informací v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Pokud s tím nesouhlasíte, nepřistupujte ke Službě ani ji nepoužívejte.
Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli změnit bez předchozího upozornění a revidované Zásady ochrany osobních údajů zveřejníme ve Službě. Revidované Zásady budou účinné 180 dní od okamžiku, kdy budou revidované Zásady zveřejněny ve Službě, a váš další přístup ke Službě nebo její používání po uplynutí této doby bude představovat váš souhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobních údajů. Doporučujeme proto, abyste tuto stránku pravidelně kontrolovali.

JAK POUŽÍVÁME VAŠE INFORMACE:

Informace, které o vás shromažďujeme, používáme k následujícím účelům:
Marketingové/propagační účely
Administrativní informace


Cílená reklamaPokud budeme chtít vaše informace použít k jakémukoli jinému účelu, požádáme vás o souhlas a vaše informace použijeme pouze po obdržení vašeho souhlasu, a to pouze k účelu (účelům), ke kterému (kterým) souhlas udělíte, pokud nám zákon neukládá jinak.


VAŠE PRÁVA: V závislosti na platných právních předpisech můžete mít právo na přístup k vašim osobním údajům a jejich opravu nebo výmaz nebo obdržení kopie vašich osobních údajů, právo omezit nebo vznést námitku proti aktivnímu zpracování vašich údajů, požádat nás o sdílení (přenos) vašich osobních údajů jinému subjektu, odvolat jakýkoli souhlas se zpracováním vašich údajů, který jste nám poskytli, právo podat stížnost u zákonného orgánu a další práva, která mohou být podle platných právních předpisů relevantní. Chcete-li uplatnit tato práva, můžete nám napsat na adresu matejsamec@seznam.cz. Na vaši žádost odpovíme v souladu s platnými právními předpisy. upozorňujeme, že pokud nám neumožníte shromažďovat nebo zpracovávat požadované osobní údaje nebo odvoláte souhlas s jejich zpracováním pro požadované účely, je možné, že nebudete mít přístup ke službám, pro které byly vaše údaje požadovány, nebo je nebudete moci využívat.


COOKIES ETC.Chcete-li se dozvědět více o tom, jak je používáme, a o vašich možnostech v souvislosti s těmito sledovacími technologiemi, přečtěte si naše Zásady používání souborů cookie.


ZABEZPEČENÍ: Bezpečnost vašich informací je pro nás důležitá a budeme používat přiměřená bezpečnostní opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo neoprávněné změně vašich informací, které máme pod kontrolou. Vzhledem k neodmyslitelným rizikům však nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost, a proto nemůžeme zajistit ani zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které nám předáte, a činíte tak na vlastní nebezpečí.


ODKAZY TŘETÍCH STRAN A POUŽITÍ VAŠICH INFORMACÍ: Naše služba může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které neprovozujeme. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se nezabývají zásadami ochrany osobních údajů a dalšími postupy třetích stran, včetně třetích stran provozujících jakékoli webové stránky nebo služby, které mohou být přístupné prostřednictvím odkazu ve Službě. Důrazně doporučujeme, abyste si prostudovali zásady ochrany osobních údajů každé stránky, kterou navštívíte. Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli stránek nebo služeb třetích stran a neneseme za ně žádnou odpovědnost.
STÍŽNOSTI / ÚŘEDNÍK PRO OCHRANU ÚDAJŮ: Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se zpracování vašich údajů, které jsou u nás k dispozici, můžete se obrátit na našeho pracovníka pro stížnosti na adrese Matej Samec, Krty-Hradec 20, e-mail: matejsamec@seznam.cz. Vaše připomínky budeme řešit v souladu s platnými právními předpisy.

Zásady ochrany osobních údajů generované pomocí služby CookieYes.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*